Wet Spot Tropical Fish | Platies
Golden Leopard Platy - Xiphophorus maculatusSunset Platy - Xiphophorus maculatusRed Wag Platy - Xiphophorus maculatusBlue Tuxedo Platy - Xiphophorus maculatusRed Comet Platy - Xiphophorus maculatusRed Tuxedo Platy - Xiphophorus maculatus