Spotted Stingray - Potamotrygon motoroSpotted Stingray - Potamotrygon motoroSpotted Stingray - Potamotrygon motoroSpotted Stingray - Potamotrygon motoroReticulated Stingray - Potamotrygon magdelanaeSpotted Stingray - Potamotrygon motoroSpotted Stingray - Potamotrygon motoroReticulated Stingray - Potamotrygon magdelanae